היחידה לספורט הישגי - בעלי תפקידים

מינהלת הספורט ההישגי
 
           תפקידה העיקרי לסייע בתיאום ובפיתוח הספורט ההישגי לכל רמותיו בשיתוף פעולה מלא עם איגודי הספורט
 
·         לאשר התכנון הרב שנתי והשנתי ולפקח על הביצוע של היחידה לספורט הישגי עם ספורטאי ההישג ובשיתוף פעולה מלא עם האיגודים.
 
·         לעקוב אחרי ביצוע הליווי המקצועי הארבע שנתי של ספורטאים בעלי פוטנציאל להגיע למשחקים האולימפיים, באמצעות היחידה לספורט הישגי והאיגודים.
 
·         להמליץ  על קריטריוניים מקצועיים להשתתפות ספורטאי ישראל במשחקים האולימפיים בשיתוף פעולה עם איגודי הספורט בתאום ובאישור עם הוועד האולימפי בישראל, הגוף הבלעדי האחראי להכנתן ושיגורן של משלחות למשחקים האולימפיים.
 
·         לרכז את הטיפול במלגות התמיכה לספורטאים בשיתוף עם כל הגורמים הנוגעים בדבר (מנהל הספורט והמועצה להסדר ההימורים בספורט).

 

 

אלכס מילר – יו"ר

אפרים זינגר

גילי לוסטיג

גילי אמיר

דודו מלכא

שלמה סביה

ד"ר רותי פילץ בורנשטיין

ערן גרומי