מנהלת הספורט ההישגי

מינהלת הספורט ההישגי

           תפקידה העיקרי לסייע בתיאום ובפיתוח הספורט ההישגי לכל רמותיו בשיתוף פעולה מלא עם איגודי הספורט

·         לאשר התכנון הרב שנתי והשנתי ולפקח על הביצוע של היחידה לספורט הישגי עם ספורטאי ההישג ובשיתוף פעולה מלא עם האיגודים.

·         לעקוב אחרי ביצוע הליווי המקצועי הארבע שנתי של ספורטאים בעלי פוטנציאל להגיע למשחקים האולימפיים, באמצעות היחידה לספורט הישגי והאיגודים.

·         להמליץ  על קריטריוניים מקצועיים להשתתפות ספורטאי ישראל במשחקים האולימפיים בשיתוף פעולה עם איגודי הספורט בתאום ובאישור עם הוועד האולימפי בישראל, הגוף הבלעדי האחראי להכנתן ושיגורן של משלחות למשחקים האולימפיים.

·         לרכז את הטיפול במלגות התמיכה לספורטאים בשיתוף עם כל הגורמים הנוגעים בדבר (מנהל הספורט והמועצה להסדר ההימורים בספורט).

 

חברי המנהלת

אלכס מילר – יו"ר מנהלת הספורט ההישגי

אמוץ בכר – מנכ"ל מכון וינגייט

גילי לוסטיג – מנכ"ל הוועד האולימפי

גילי אמיר – נציג הוועד האולימפי

דודו מלכא – נציג מנהל הספורט

ערן גרומי – נציג ועד הספורטאים

שלמה סביה – נציג מינהל הספורט